TERUGBLIK: Urban Picknick 11 juli 2018

De frisse wind had vrij spel op het dak van het Eemhuis tijdens de Urban Picknick. Een tikje symbolisch wel, want Irene Edzes presenteerde zich, als nieuw gezicht van FASadE in een andere setting.

Tien sprekers hebben ieder in vijf minuten verwoord waar het hart van vol is. FASadE is daarbij geadresseerd in de wijze waarop ze kan bijdragen aan het onderwerp. De sprekers uit diverse geledingen in de stad hebben een mooi palet aan onderwerpen verwoord. Een aantal thema’s kwam in meerdere speeches voorbij: duurzaamheid, krachtenbundeling, de grote woonopgave waar de stad voor staat en de inclusieve samenleving. Studio Limón heeft de speeches visueel vastgelegd en daarmee een mooi startdocument gemaakt voor nieuw programma van FASadE.

Sprekers: Astrid Janssen (wethouder Wethouder Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, namens Groen Links), Ron Verduijn (architect bij Van Hoogevest architecten), Monique Govers (directeur-bestuurder OMNIA wonen), Dick Boekhout (senior ontwikkelingsmanager BPD), Ard de Jong (directeur Latei), Maartje Luisman (stedenbouwkundige – directeur SVP ), Niels Veenhuijzen (directeur Scholen in de Kunst), Marnix van den Berg (directeur Hogeschool Utrecht locatie Amersfoort), Marc van Leent (expert en gangmaker in maatschappelijk vastgoed) en Irene Edzes (programmaker FASadE).

Bij uitzondering is de aftrap niet door de wethouder genomen, maar door architect Ron Verduijn. Ron pleit voor een zorgvuldige omgang met de bestaande stad. Transformatie op maat maakt de stad van morgen. Erfgoed is veel breder dan alleen maar monumenten, het gaat vooral om het gebruik van de stad en de verhalen die ermee verbonden zijn. Ron ziet voor FASadE een belangrijke rol in het verbinden en faciliteren tussen bestuur en architecten, waarbij lokale kracht een belangrijke meerwaarde is. FASadE is het platform bij uitstek dat zich bezighoudt met de stad als Public Space.

Monique Govers benadrukt het belang van gelukkige huurders en het maken van een thuis. Kwetsbaar kun je zomaar ineens zijn. Woningcorporaties bewaken het belang van huurders, er wordt veel gebouwd maar ook veel van hetzelfde. Terwijl naast betaalbaarheid, variatie zo belangrijk is. We moeten af van het keurslijf van de standaardwoning en bouwen met meer aandacht voor speciale woonvragen of een andere manier van leven. FASadE heeft de rol van verbinder, tussen bewoners,  bouwers, beleidsmakers en ontwerpers.

Dick Boekhout stelt dat we over de grenzen van het eigen plot moeten kijken. We moeten samen bouwen aan een inclusieve stad en samen nadenken over de invulling van de plekken in de stad. Amersfoort is een aantrekkelijke stad, die veel te bieden heeft en voor een forse woningopgave staat. FASadE kan het forum zijn om mensen en kennis bij elkaar te brengen.

Wethouder Astrid Janssen prijst Amersfoort als een populaire, aantrekkelijke stad met een grote woningopgave. Duurzaamheid maakt deel uit van haar portefeuille en is ook een onderwerp waar ze pal voor staat. De ambitie om Amersfoort tot energieneutrale, inclusieve stad te maken is grondslag voor het gemeentelijk beleid. Reduce, reuse, recycle, repair en refuse. In het coalitieakkoord wordt het star hanteren van de parkeernorm losgelaten om alternatieven zoals deelauto’s, en ‘transport on demand’ te stimuleren. FASadE kan partijen bij elkaar brengen en ook stimuleren dat we elkaar opzoeken.

Ard de Jong trapt af met de vraag: Stel Amersfoort wordt de vijfde stad van Nederland, hoe ziet dat eruit? En schetst vervolgens het beeld van Amersfoort over 20 jaar, vanuit het perspectief van een tevreden terugblikkende burgemeester Bolsius. De besluiten die in 2018 zijn genomen hebben de duurzame ontwikkelingen in een stroomversnelling gebracht. Het bestaande gasnetwerk wordt benut voor synthetisch gas en er is een slimme gasgenerator. De 200.000e bewoner is verwelkomd en hoofdkantoren zijn alleen per fiets of openbaar vervoer bereikbaar. Het is een pleidooi met humor, waar veel actuele thema’s worden geadresseerd zoals de grote woningopgave waar Amersfoort voor staat en waar door transformatie van bestaande gebouwen en verdichten van stedelijk gebied in belangrijke mate een antwoord op wordt gegeven.

Maartje Luisman legt het accent op de lange lijnen van de stad en benadrukt het belang om die niet uit het oog te verliezen. Juist door een bottom-up aanpak te koppelen aan een bottom-down benadering ontstaan waardevolle plannen die de energie van de stad en haar bewoners weten te vangen. Met een aanpak die ontwerp en onderzoek verbindt, wordt gewerkt aan het mobiliteitsvraagstuk, aan circulair maar ook aan modulair bouwen. Het klimtouw dat ze bij zich draagt staat symbool voor de rol van FASadE als betrouwbare club waar mensen elkaar aanvullen en waar je door samenwerking hogerop komt.

Niels Veenhuijzen doet een direct appèl op FASadE om mee te denken over een nieuwe concertzaal voor de stad Amersfoort, want die wordt node gemist. Een podium voor professionele muzikanten, maar ook voor de amateurs. FASadE kan bijdragen aan onderzoek naar de cultuur-consument van de toekomst en wat daar voor nodig is.

Met de vraag hoeveel studenten Amersfoort telt begint Marnix van den Berg zijn betoog. Dat dit er vijftienduizend zijn, daar lijkt het publiek zich niet van bewust. De band van de stad met haar studenten is vluchtig, terwijl er zoveel mooie initiatieven ontstaan op de Hogeschool Utrecht. Het zelfvoorzienende, circulaire en modulaire huis dat door een groep studenten is ontworpen (Selficient) vormt een mooie illustratie. Studenten vinden Amersfoort SAAI, de stad moet zich meer gaan richten op de behoeften van deze groep stadsgebruikers.

Marc van Leent zoomt in op de publieke ruimte en de belangrijke rol die zij speelt bij het maken van een inclusieve stad. De kaart van Nolli uit 1748 is een prachtig voorbeeld van een manier van kijken waarbij de aangegeven publieke ruimte geen onderscheid maakt tussen bebouwd en onbebouwd. Publieke ruimte en gebouwen lopen in elkaar over. Inclusieve stad willen zijn betekent ook dat de publieke ruimte inclusief sociaal domein is. Oproep aan FASadE: er moet een Amersfoortse kaart van Nolli komen!

Irene Edzes benadrukt dat FASadE een forum is en een centrale ontmoetingsplek in de stad wil zijn. We moeten krachten bundelen om de grote opgaven waar we voor staan echt aan te kunnen pakken. De kracht van de verbeelding kan belangrijk bijdragen aan de versnelling van ontwikkelingen. FASadE wil blijven inspireren, verbinden en bijdragen aan inhoudelijke verdieping en kan dit alleen met support uit de stad.