Over FASadE

FAsadE
FASadE, Forum voor Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort. Met een afwisselend programma brengt het Architectuurcentrum architectuur en stedenbouw bij een breed publiek onder de aandacht. Het Architectuurcentrum diept (actuele) kwesties uit en zorgt met regelmaat voor een inhoudelijke confrontatie tussen architecten en stedenbouwkundigen, gemeente, projectontwikkelaars en woningbouwverengingen. Ook biedt het Architectuurcentrum een podium ter inspiratie, kennisuitwisseling en om te netwerken. Het Architectuurcentrum organiseert Architectuurcafés, tentoonstellingen, symposia, excursies, rondleidingen, de Amersfoortse Dag van de Architectuur en geeft publicaties uit.

Irene Edzes - leider Programmaraad
Irene Edzes is architect bij bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Vollmer & Partners. Haar kennis van omgevingspsychologie kleurt haar perceptie. De afgelopen jaren heeft zij naast haar werk als architect verschillende publieksgerichte activiteiten verzorgd op het gebied van stedenbouw en architectuur. Sinds 2006 woont Irene Edzes in Amersfoort. Zij verzorgt daar onder meer architectuurrondleidingen. Het raakvlak tussen stedenbouw en landschapsarchitectuur heeft haar speciale interesse, zij was betrokken bij meerdere studies en onderzoeken op dat gebied.

Gereon Bargeman - programmaraad
Gereon Bargeman is directeur van Kien Ontwerp en werkzaam als stedenbouwkundige. Bij kien ontwerp wordt gewerkt aan stedenbouwkundige opgaven, veelal op het raakvlak van stedenbouw en architectuur en stedenbouw en landschap. De opgaven zijn gericht op de uiteindelijke realisatie van de plannen. Dit heeft geleid tot een integrale aanpak met nadrukkelijk oog voor het ontwikkelproces en de maatschappelijke en financiële haalbaarheid. Bargemans ambitie voor FASadE is het programmeren van een voor een breed publiek aantrekkelijk programma dat een actuele weerspiegeling is van de hedendaagse opgaven in de ruimtelijke ordening. Daarbij is ook een bijdrage aan de professionele uitvoering ervan belangrijk.

Johan Galjaard - Programmaraad
Johan Galjaard, geboren te Haarlem, is opgeleid als architect aan de Afdeling der Bouwkunde van de TU Delft. Sinds 1986 is hij werkzaam als stedenbouwkundige, achtereenvolgens bij de gemeente Utrecht, RBOI in Rotterdam, Zandvoort Ordening & Advies in Utrecht en sinds 1995 bij SVP Architectuur en Stedenbouw in Amersfoort . Van SVP, de opvolger van Bureau Zuiderhoek, was hij van 2000 tot 2010 mede directeur-eigenaar. Gedurende ruim 30 jaar heeft hij zich beziggehouden met uiteenlopende ruimtelijke opgaven, zowel groot als klein, in zowel steden als landelijke gebieden. Daarnaast was en is hij werkzaam als supervisor en stadsbouwmeester en lid van de programmaraad van de architectuurcentra ABC in Haarlem. Sinds september 2015 is hij lid van de programmaraad van FASadE. Architectuurcentra zijn voor hem hèt podium om architectuur en stedenbouw op een onafhankelijke manier aan de orde te stellen. Er is geen ministerie van ruimtelijke ordening meer, gemeenten fungeren vooral als facilitator in ontwerpprocessen, woningcorporaties zijn door het rijk gekortwiekt en ontwikkelaars spelen noodgedwongen vaak op safe met hun standaardwoningen. In dit verschraalde architectuurklimaat kunnen architectuurcentra ontwerpers en publiek mobiliseren en de kwaliteit van ruimtelijke opgaven telkens weer opnieuw aan de orde stellen, waarbij ook de verschillende spelers in de ruimtelijke ordening bij elkaar worden gebracht.

Marlies van der Maarel - Programmaraad
Marlies van der Maarel, stedenbouwkundige en planoloog, werkt op een breed terrein aan ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken. Architectuur-/ cultuurhistorie , duurzaamheid, het landschap, de kunsten en financiële haalbaarheid zijn bovendien wezenlijke kennisvelden in haar integrale bijdrage. Revitaliseren van de bestaande stad en het landschap in samenwerking met de kracht van (lokaal) betrokkenen en professionals is een groeiend en inspirerend deel van haar werk. Daarbij wordt de balans tussen ‘bottom-up’ en ‘top-down’ aanpak in de gaten gehouden.
Als programmaraadslid van FASadE is zij geïnteresseerd in trends, verdieping in onderwerpen die de wereld betekenisvoller en gezonder maken, en het bereiken van nieuwe geïnteresseerden. Haar kennis over en interesse in ruimtelijk relevante trends koppelt zij graag aan de ontwikkeling van programma’s bij FASadE.  Een van de beste methoden om dit te doen is het organiseren van excursies die gelegenheid bieden tot reflectie, vernieuwing en ontmoeten.

Gerard Plug – Programmaraad
Gerard Plug, opgeleid aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, is naast zijn studie zijn loopbaan begonnen als (ontwerper) architect bij architectenbureau De Keijzer en Wassink aan de Muurhuizen in Amersfoort. Sinds 1998 als senior architect werkzaam bij Maas Architecten. 
Zijn ontwerpfilosofie staat voor ontwikkeling van conceptmatige architectuur met een eigentijdse beeldtaal. In iedere opdracht bepaalt de context het ontwerp. Naast architectuur worden er ook brede verbanden naar stedenbouw gelegd en houdt hij zich bezig met opgaven die strekken van landschap tot interieur. In een goed ontwerp is het goed toeven, onder alle omstandigheden. Ruimtelijke kwaliteit moet niet alleen leiden tot een maximale belevingswaarde voor de gebruiker maar ook voor de omgeving.
Als programmaraadslid wil hij graag een bijdrage leveren aan een gevarieerd architectuurprogramma dat het Amersfoortse architectuurdebat versterkt.  Met persoonlijke interesse voor cultuur en cultuurhistorie wil hij zijn ervaring en netwerk als architect inzetten voor een verdere ontwikkeling van Fasade.

Jan Poolen - Programmaraad
Als architect en directeur van ZEEP architects and urban designer is Jan Poolen al lange tijd betrokken bij stedelijke processen, debatten en ontwikkelingen. Initiatief nemen voor ontwikkelingen en samenwerkingen met anderen doet hij uit fascinatie voor de stad, het landschap en de betekenis op de mens en de (stedelijke) omgeving. Daarnaast is hij gefascineerd door het vakmanschap, de maakbaarheid van het ontwerp, waarbij zijn scoop breed en global is. ZEEP werkt met een multidisciplinair team aan opgaven in de architectuur, stedenbouw en interieur. De transformatieopgaven en duurzaamheidsopgaven zijn belangrijke vakgebieden van hun werk.
Reeds vele jaren is Jan Poolen actief in het architectuurcentrum. Hij is betrokken bij debatten, lezingen en tentoonstellingen. FASadE is een aansprekend forum om in gesprek en discussie te gaan over het vak.

Johanna van der Werff – programmaraad
Johanna van der Werff (Groningen) studeerde Rechten aan de RU Groningen, Nederlands recht, met specialisatie Publiekrecht, Bestuursrecht, Ruimtelijke ordening. Na haar studie was zij werkzaam in diverse gemeentelijke overheidsfuncties RO en Milieu, onder meer als juridisch beleidsmedewerker. Zij heeft belangstelling voor toekomstscenario’s ruimtelijke en landschappelijke ontwikkeling en inrichting in brede zin. Sinds 2003 is zij drijvende kracht achter het architectuurcentrum van Amersfoort. Van der Werff schrijft regelmatig beschouwingen; publiceert in kranten en tijdschriften en heeft een blog in De Architect.

FASadE is onderdeel van de Stichting Amersfoort in C. Bestuurssamenstelling:
Mw. A. Vermeulen, voorzitter
Dhr. H. Rimmelzwaan, penningmeester
Mw. C.E.P.M. Herben, lid
Mw. A. Postma, lid
Dhr. J.P.C. Obbink, secretaris